Duuri Group Oy:n rekisteriseloste 4/2024

 

1.                 REKISTERINPITÄJÄT

Duuri Group Oy, y-tunnus: 2495845–9

Pohjanmaan Rakennuspelti Oy, y-tunnus: 2023150–0

2.                 YHTEYSTIEDOT

Asiakaspalvelumme vastaa henkilötietojen käsittelyä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin:

Tapulikaupungintie 35, 00750 Helsinki

Puh. 09 351 050

duuri@duuri.fi

3.                 YLEISTÄ

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten samaan konserniin kuuluvat Duuri Group Oy, Duuri Oy, Pohjanmaan Peltirakentajat Oy ja Scan-Mikael Oy käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

Jäljempänä termillä ”Rekisterinpitäjä” viitataan aina siihen konserniyhtiöön, jonka (potentiaalista) asiakasta rekisteröity edustaa.

4.                 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Käsittelyn tarkoituksena on:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • tilausten käsittely
 • laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä
 • markkinointi
 • verkkomainonnan kohdentaminen ja verkkosivuston käyttökokemuksen parantaminen

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (liiketoiminnan harjoittaminen ja edistäminen).

Muiden kuin verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden osalta oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus.

Kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden (kirjanpitolaki, 1336/1997) täyttämiseksi.

5.                 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavan ryhmittelyn mukaisia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Edustettu yritys ja asema
 • Edustetun yrityksen osoitetiedot
 • Evästeiden keräämät tiedot, kuten IP–osoite

 

 

6.                 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustamalta yritykseltä asioinnin yhteydessä. Rekisterinpitäjä voi myös kerätä henkilötietoja esim. julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja kolmansien osapuolten yhteystietoluetteloista.

7.                 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja sellaisille käyttämilleen ulkopuolisille palveluntarjoajille eli henkilötietojen käsittelijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun tämän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi kirjanpitäjä sekä Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn käyttämien ohjelmistojen palveluntarjoajat. Rekisterinpitäjä edellyttää, että henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käyttää Rekisterinpitäjän luovuttamia henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

8.                 TIETOJEN SIIRTO EU:N/ETA:N ULKOPUOLELLE

Jotkin Rekisterinpitäjän käyttämät henkilötietojen käsittelijät tai näiden alikäsittelijät ovat sijoittautuneet EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Tällöin Rekisterinpitäjä varmistaa henkilötietojen suojan tason esimerkiksi edellyttämällä, että Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet otetaan osaksi Rekisterinpitäjän ja ko. henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta, tai yhdysvaltalaisten henkilötietojen käsittelijöiden osalta varmistamalla, että kyseinen käsittelijä on sitoutunut EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Data Privacy Framework -tietosuojakehykseen.

9.                 TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Mikäli Rekisterinpitäjän tietoon tulee yhteyshenkilöihin tai näiden tietoihin liittyviä muutoksia, päivitetään tiedot asianmukaisesti.

Kirjanpitolain mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta sen tilikauden päätymisestä, jota kirjanpitoaineisto koskee.

10.              REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

 

10.1.          Yleistä

Rekisteröity voi käyttää tässä kohdassa kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjään kohdassa 2mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Rekisteröidylle ilmoitetaan tämän pyynnön nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisteröidylle ilmoitetaan myös, mikäli pyyntöä ei jostain syystä tulla toteuttamaan.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisterinpitäjä voi rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi joutua pyytämään rekisteröidyltä lisätietoja, jotta voi tunnistaa rekisteröidyn riittävällä tavalla.

10.2.          Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjältä tiedon siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjältä tietoa hänestä kerätyistä henkilötiedoista ja päästä niihin käsiksi.

10.3.          Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisteröidyn henkilötietoja, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.

10.4.          Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi, mikäli henkilötiedot eivät enää ole tarpeen niihin käsittelytarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Rekisterinpitäjä ei kaikissa tilanteissa voi poistaa henkilötietoja, mikäli niiden säilyttäminen on Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite tai niiden säilyttämiselle on muu lainmukainen peruste.

10.5.          Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tietosuojalainsäädännössä määritellyissä tilanteissa, kuten silloin, jos rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona Rekisterinpitäjä varmistaa paikkansapitävyyden. 

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan käsitellä vain hyvin rajatuilla, tietosuojalainsäädännössä määritellyillä perusteilla.

10.6.          Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tällöin Rekisterinpitäjä ei enää saa käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellei Rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet.

Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä suora markkinointia varten.

10.7.          Oikeus annetun suostumuksen peruuttamiseen

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseen rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

10.8.          Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä kantelun kansalliselle valvontaviranomaiselle, mikäli Rekisterinpitäjä ei rekisteröidyn mielestä käsittele henkilötietoja asianmukaisesti tai toteuta rekisteröidyn oikeuksia riittävällä tavalla. Ilmoituksen Suomen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle voi tehdä osoitteessa www.tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle  

11.              TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää Rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn ja/tai soveltuvan lainsäädännön muuttuessa.